Categorien

Informatie

WInkelwagen

geen artikelen

Welkom terug!


Emailadres:

Password

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden.
Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@nutrist.de widerrufen.

Password vergeten?

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Geldigheidsgebied

Voor alle handelsbetrekkingen tussen Nutrist GmbH & Co. KG en de opdrachtgever gelden uitsluitend onze Algemene Condities in de op het tijdstip van de bestelling geldige versie. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever worden niet door Nutrist GmbH & Co. KG aanvaard, tenzij Nutrist GmbH & Co. KG hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd heeft.

2. Afsluiten van het contract

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Uw bestelling wordt bindend geactiveert, wanneer u de toets "Bestellen" aanklikt. De overeenkomst tussen Nutrist GmbH & Co. KG en de opdrachtgever treedt vervolgens door de acceptatiebevestiging van Nutrist GmbH & Co. KG in kracht.

3. Levering en verzendkosten

Wanneer niet iets anders werd overeengekomen, volgt de levering in Duitsland franco op het door de opdrachtgever aangegeven adres. Informaties betreffende de leveringstermijn zijn vrijblijvend. De levering van uw bestelling in Duitsland volgt in het algemeen binnen 2 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.

4. Opzeggingsrecht

Der opdrachtgever kan schriftelijk per brief, fax of e-mail binnen twee weken na ontvangst van de waren of door retourzending van de waren binnen dezelfde termijn het contract met
Brief: 
Nutrist GmbH & Co. KG
Roggenkamp 17
D-27283 Verden
Fax: 04231-676784
E-mail: info@nutrist.de

opzeggen. De opzegging moet niet gemotiveerd worden. Om aan de termijn te voldoen is tijdige afzending voldoende. Wanneer de opzegging schriftelijk per brief, fax of e-mail volgt, nemen wij meteen na ontvangst van de opzegging contact met u op. Voor commerciële klanten is een opzeggingsrecht na het openen van de verpakking uitgesloten.
Onder § 312 d) alinea 4 nr. 1 "BGB" (BW), dus bij levering van waren die volgens de specificatie van klanten gefabriceerd werden, duidelijk aan persoonlijke eisen aangepast zijn, die wegens hun aard niet voor retourzending in aanmerking komen, snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum overschreden is, is eveneens na het openen van de verpakking het opzeggingsrecht uitgesloten.
De rechtsgevolgen van de opzegging en de teruggave richten zich naar de voorschriften met betrekking tot wettelijke terugtrekking. Wanneer de opdrachtgever een verbruiker is en de door hem bestelde waren dus niet voor eigen commerciële of zelfstandige beroepsdoeleinden gebruikt worden, moet de verbruiker in afwijking van § 346 alinea. 2 zin 1 nr. 3 schadeverdoeding voor een door de reglementaire ingebruikstelling van het voorwerp ontstane kwaliteitsvermindering betalen. Dit geldt niet, wanneer de kwaliteitsvermindering uitsluitend door de controle van het voorwerp is ontstaan.
Bij effectieve teruggave moeten de wederzijds ontvangen diensten en het eventueel genoten gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) vergoed worden. Schadevergoeding kan verlangd worden, wanneer de waren kwalitatief slechter geworden zijn of geheel of gedeeltelijk niet meer kunnen worden teruggegeven. Dit geldt niet, wanneer de kwaliteitsvermindering uitsluitend aan controle - zoals dit in een winkel mogelijk zou zijn geweest - te wijten is. Overigens kunt u de schadevergoedingsplicht vermijden, wanneer u de waren niet als eigenaar in gebruik stelt en alles nalaat, wat hun waarde nadelig beïnvloedt.

__________________________________________________________________

Opzeggingsinformatie voor de consument

Opzeggingsrecht

U kunt het contract binnen twee weken zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of door retourzending van de waren opzeggen. De termijn begint met de ontvangst van de waren en deze aanwijzingen. Om aan de opzeggingstermijn te voldoen is het voldoende om de opzegging tijdig op te sturen. De opzegging moet gezonden worden aan:

Brief:
Nutrist GmbH & Co. KG
Roggenkamp 17
D-27283 Verden
Fax: 04231-676784
E-mail: info@nutrist.de

Gevolgen van de opzegging
Bij effectieve opzegging moeten de wederzijds ontvangen diensten vergoed en het eventueel genoten gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) vergoed worden. Wanneer u de ontvangen diensten geheel of gedeeltelijk alleen in kwalitatief slechtere toestand kunt teruggeven, moet u in dit geval eventueel schadevergoeding betalen. Bij teruggave van de waren geldt dit niet, wanneer de kwaliteitsvermindering van de waren uitsluitend aan controle - zoals dit in een winkel mogelijk zou zijn geweest - te wijten is. Overigens kunt u de schadevergoedingsplicht vermijden, wanneer u de waren niet als eigenaar in gebruik stelt en alles nalaat, wat hun waarde nadelig beïnvloedt. U draagt de kosten van de retourzending, wanneer de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de waren die worden teruggezonden niet hoger dan 40,00 € is, of wanneer u bij een hogere prijs van de waren op het tijdstip van de opzegging nog niet de tegenprestatie geleverd of een contractueel overeengekomen termijnbetaling gedaan heeft. Anders is de retourzending voor u gratis. Waren die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden bij u afgehaald. De verplichting tot vergoeding van betaling moet u binnen 30 dagen na afzending van uw opzegging nakomen.
Bijzondere aanwijzingen
Uw opzeggingsrecht vervalt voortijdig, wanneer uw contractpartner met de uitvoering van de dienst met uw uitdrukkelijke toestemming voor het einde van de opzeggingstermijn begonnen is of u deze zelf teweeg gebracht heeft.

Nutrist GmbH & Co. KG

5. Betalingsvoorwaarden

De betaling van de waren volgt naar keuze vooruit. Nutrist GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om in afzonderlijke gevallen bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. De facturering volgt zonder uitzondering inclusief de respectievelijk geldige omzetbelasting. Betalingen door het sturen van contanten of cheques is helaas niet mogelijk. Wij sluiten aansprakelijkheid bij verlies uit.
Vooruitbetaling: Overschrijving vooruit. De toezending volgt na ontvangst van de betaling.

6. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling blijven de waren eigendom van Nutrist GmbH & Co. KG

7. Garantie en aansprakelijkheid

Wanneer geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen, inclusief transportschade, dan kunt u zulke fouten per omgaande bij Nutrist GmbH & Co. KG reclameren. Voor zulke en alle andere tijdens de wettelijke garantietermijn optredende gebreken van de waren gelden de wettelijke rechten van de koper bij gebreken volgens § 437 "BGB" (BW).

8. Leveringsvoorbehoud

De verkoop van de aangeboden waren volgt uitsluitend aan personen op handelingsbekwame leeftijd. Nutrist KG behoudt zich het recht voor om binnenkomende bestellingen om commerciële redenen te weigeren. Wij behouden ons het recht voor de aangeboden dienst bij niet beschikbaarheid niet te leveren. Wij verplichten ons tegelijk om u onmiddellijk bij niet beschikbaarheid te informeren en eventueel ontvangen betalingen per omgaande te vergoeden. Vergissingen en veranderingen blijven daarbij uitdrukkelijk voorbehouden. Heeft u er a.u.b. begrip voor dat een levering in Duitse douanevrije gebieden niet kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van waren: Nutrist GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om individuele ontbrekende artikelen te vervangen. Afwijkingen in kleur, vorm, maat, gewicht, grondstof en uitvoering van de afbeeldingen en informaties behouden wij ons in het kader van in kwaliteit en prijs gelijkwaardige waren voor.

9. Dataprivacy

De voor de afwikkeling van het contract vereiste persoonlijke gegevens worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De voor de handelsafwikkeling vereiste persoonlijke gegevens worden opgeslagen en in het kader van een ordelijke behandeling van de bestelling eventueel aan derden doorgegeven. De behandeling van de gegevens volgt in overeenstemming met de bepalingen van de "Bundesdatenschutzgesetz" (Wet Dataprivacy) en de "Teledienstdatenschutzgesetzes" (Wet Teledienstdataprivacy). Vanzelfsprekend worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld. Wij beschikken over bijzonder hoge veiligheidsnormen en verplichten ons om uw gegevens tegen iedere onrechtmatige toegang te beschermen.

10. Toepasselijk recht en competente rechter

Deze voorwaarden en alle andere overeenkomsten van de contractpartner met Nutrist GmbH & Co. KG zijn aan het Duitse recht onderworpen. In het zakelijke verkeer met kooplieden en publiekrechtelijke rechtspersonen wordt als forum voor alle rechtsgeschillen Walsrode overeengekomen.
In het verkeer met eindverbruikers is de rechtbank in de woonplaats van de eindverbruiker bij contractuele geschillen compentent.

11. Slotbepalingen (Salvatorische Klausel)

Wanneer één of verschillende regelingen van de Algemene Condities van onwaarde zijn, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de overige regelingen. De niet effectieve regeling wordt door de betreffende wettelijke regeling vervangen. Op dit contract wordt uitsluitend Duits recht met uitsluiting van het UN-kooprecht toegepast.

12. Auteursrecht

Copyright by Nutrist GmbH & Co. KG. De pagina's van onze Online Shops zijn wettig gedeponeerd. Imitatie, ook in delen, is uitsluitend met toestemming van Nutrist GmbH & Co. KG toegestaan. De afbeeldingen worden volgens § 72 "Urheberrechtsgesetz" (Auteurswet) beschermd.

13. Exploitant van de internetshops

Nutrist GmbH & Co. KG, geregistreerd bij het Kantongerecht AG Walsrode HRA 121251
Persoonlijk aansprakelijk vennoot:
Nutrist Geschäftsführungs- und Verwaltungs GmbH, Verden
Amtsgericht Walsrode HRB 200866
Gerant: Bettina Saric
Roggenkamp 17
27283 Verden
Tel: 04231-676782
Fax: 04231-676784
E-mail: info@nutrist.de

Online Dispute Resolution

The European Commission on online dispute resolution ( ODR platform ) platform can be found at the following link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

Our email address is:info@nutrist.de

Terug

 
© 12/09 élan-Leif Tollé e.K. • www.elan-direct.de
Technische Realisierung: BRASESTRUCK • Ingeborg Brase • www.brasestruck.net